Gebruiksvoorwaarden – Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen – Nieuw Bergen

Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen

Adresgegevens

Rembrandtplein 8
5854 EM Nieuw Bergen
Tel: 0485 341315
E-mail: info@fysiobergen.nl

Openingstijden

Maandag: 6.30 - 20.00
Dinsdag: 6.30 - 18.00
Woensdag: 6.30 - 20.30
Donderdag: 6.30 - 18.00
Vrijdag: 6.30 - 18.00

Dependance locatie

Naast onze hoofdvestiging in Nieuw Bergen hebben wij dependances in Nieuw Bergen, Siebengewald en Afferden.

Kapelstraat 7a
5851AS Afferden

Tel: 0485-341315

Boterdijk 32
5853BZ Siebengewald

Tel: 0485 441570

den Asseldonk 2
5854CC Nieuw Bergen

Tel: 0458-341315

 

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen.
1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen.
5.3
Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen gevestigd is.
7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Fysiobergen Maatschap Eimers-Verstraelen schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.